HỎI: LỊCH HỌC GHITA Ở KHUYẾN NHẠC SÔNG THU NHƯ THẾ NÀO?

Trả lời: Lịch học tuần 3 buổi: 2-4-6 hay 3-5-7. Mỗi buổi 60 phút. Sáng từ 8h-11h, chiều từ 16h-21h. Hoặc có thể chọn giờ học linh động phù hợp với lịch học tập hay công tác của mình.

Bình luận